Bankovnictví

FACTORING A OPTIMALIZACE VYMÁHÁNÍ DLUHŮ

Správa pohledávek po splatnosti je velmi důležitým úkolem pro společnost, aby zůstala konkurenceschopná. Chceme-li podporovat vymáhání velkého počtu malých a nezajištěných pohledávek, poté to stojí za modelování profitability vymáhání pro každou pohledávku a jednotlivé fáze procesu vymáhání. Výsledek tohoto modelování se poté použije pro proces diferenciace a určení správných kroků procesu vymáhání na úrovni konkrétních transakcí. Existují různé statistické metody pro posouzení výše zmíněných procesů, stejně jako i relevantních hráčů při vymáhání pohledávek. Porovnáváme pravděpodobnost různých výsledků, požadavky na zdroje a účelnost každého kroku procesu sběru pro zlepšení procesu vymáhání pohledávek, který povede k dobrému plánování a vyššímu výnosu.

SLUŽBY SOUVISEJÍCÍ S BANKOMATY

Banky mají dva protichůdné typy úvah ohledně svých služeb řízení bankomatů. První přístup je zvýšit spokojenost zákazníků, což vyžaduje bankomaty na adekvátních místech, nesoucí optimální úroveň hotovosti se správnými nominálními hodnotami. Druhý přístup je minimalizace provozních nákladů a nákladů na alternativy k hotovosti uložené v bankomatech. Použitím matematicko-statistické podpory pro procesy je poptávka po hotovosti předpovídána v okolí určitého místa (bankomat) na základě regionálních databází a historických transakčních dat. Algoritmy shluků nám pomáhají vytvářet regiony s podobnou strukturou poptávky po hotovosti a určit body, ve kterých klienti banky potřebují bankomat. Optimální algoritmy naplnění bankomatu mohou být vyvinuty na základě prognózy obratu, přičemž hladina hotovosti v každém bankomatu může být minimalizována, zatímco pravděpodobnost, že dojdou peníze zůstane na přijatelné úrovni.

ATTRITION FORECAST

Vzhledem k vysokým nákladům na jejich získání je zvláště důležité si zákazníky udržet. Jakmile budeme mít přesný model odchodu svých zákazníků, budeme schopni optimalizovat retenční kampaně ve vztahu k výpočtu hodnoty zákazníka. Podstatou výše uvedených modelů je to, že odhadujeme pravděpodobnosti odchodu v určitém časovém období, pokud jde o konkrétní zákazníky.

HODNOTA ZÁKAZNÍKA

Projekt kalkulace hodnoty zákazníka má za účel zjistit hodnotu jakou má společnost na základě svých zákazníků, v hotovosti. Na jedné straně, toto zahrnuje sníženou hodnotu příjmu realizovanou zákazníkem v době, kdy jsou se společností a na druhé straně to také zahrnuje další dodatečné hodnoty dostupné pro společnost (např. efekt sítě kontaktů). Výsledky mohou tvořit základ snahy o udržení zákazníka a programů loajality, kdy se společnost může zaměřovat na nejvíce profitabilní zákazníky.